PROGNOS® Diagnose en Therapie

PROGNOS® RUIMTEVAART- TECHNOLOGIE
SPOORT OORZAKEN VAN KLACHTEN OP

prognos

PROGNOS® is een computergestuurd meetsysteem voor diagnose en therapie. Het is een unieke combinatie van Oosterse wijsheid en Westerse technologie. Systematisch wordt de oorzaak van klachten vastgesteld en de optimale therapie bepaald.

PROGNOS is een computeranalyse systeem voor de gezondheid. Dit systeem stelt bij klachten vast welke meridianen verstoord zijn, waardoor dit is ontstaan en waarmee deze storing op te heffen is. Het is een unieke combinatie van 5000 jaar oude Chinese wijsheid, gebaseerd op de energiestromingen in de meridianen en Westerse logica, waar men graag wil weten door meten met behulp van moderne computertechnologie en microchips. Het doel is de oorzaak van klachten op te sporen en te behandelen en niet alleen symptomen te bestrijden, waardoor klachten definitief verdwijnen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe PROGNOS werkt en ingezet kan worden om de gezondheid van mensen te bewaken en te bevorderen.

De reguliere gezondheidszorg in de welvarende landen staat op een hoog niveau en boekt goede resultaten. De keerzijde is dat er veel symptomen worden bestreden en er weinig aandacht wordt besteed aan preventie en oorzaken van klachten. PROGNOS en de kennis van de meridianen uit de acupunctuur kunnen hierbij goede diensten bewijzen. Naast het opsporen van de oorzaak, waardoor er gericht middelen kunnen worden gegeven, kan er van te voren vastgesteld worden of een middel het gewenste effekt heeft bij de individuele patiënt. Van te voren kan worden bepaald hoe alle organen en systemen er op reageren. Vaak denken we dat we het over de oorzaak hebben, maar hebben we het in werkelijkheid over een gevolg. De diagnose is veelal een omschrijving van wat we zien, terwijl dit niets over de oorzaak zegt. De behandeling kan dan niet anders zijn dan symptomatisch. Dit komt zowel regulier als alternatief vaak voor.
PROGNOS streeft naar het integreren van alternatieve en reguliere geneeswijzen, het opsporen van oorzaken van klachten en het inzetten van effectieve therapie.

Technologie uit de ruimtevaart

Tijdens de MIR vlucht van de Russen, die 438 dagen duurde, is het PROGNOS systeem ingezet om de gezondheid van de astronauten te bewaken. Het systeem onderging een extreme duurzaamheids- en kwaliteitstest. De astronauten, waaronder Prof. Dr. Valery Polyakov, voerden zelf de metingen uit. Aan de hand van de meetresultaten, het geïntegreerde interpretatie- en therapieprogramma corrigeerden zij de verstoringen in de meridianen door het stimuleren van bepaalde acupunctuurpunten. In tegenstelling tot eerdere vluchten kwamen de astronauten fit en zonder gezondheidsproblemen terug op aarde. In de toekomst is er een bemande vlucht gepland naar Mars, waarbij PROGNOS ingezet gaat worden om de gezondheid van de astronauten te bewaken. Sinds enige jaren is het systeem beschikbaar voor de dagelijkse praktijk als diagnose- en therapiesysteem.

Oosterse wijsheid in Westerse verpakking

De acupunctuurlogica van de Chinezen is gebaseerd op de energiestromingen in de meridianen. Er zijn 72 meridianen, waarvan de 12 hoofdmeridianen, die links en rechts aanwezig zijn, het fundament vormen. Als er geen verstoringen zijn stroomt de energie ongehinderd door de 24 meridianen en is een mens gezond. Treedt er een stagnatie op in één van de energiestromingen dan ontstaan er op den duur klachten. De Chinezen gebruikten door de eeuwen heen subjectieve methodes, zoals polsvoelen, om de toestand van de meridianen te bepalen. In het Westen willen we graag weten door meten en objectief het één en ander vaststellen. PROGNOS overbrugt de kloof tussen het intuïtieve en energetische voelen en het rationele en anatomische denken. Tot nu toe spraken de regulieren Latijn en de alternatieven Chinees. Vaak hebben ze het over hetzelfde, maar ze begrijpen elkaar niet. PROGNOS meet de energietoestand van de meridianen met behulp van moderne computertechnologie. Op die manier kunnen we objectief en reproduceerbaar vaststellen hoe de energietoestand van de meridianen is en waar blokkades in de energiestromingen zijn. De toestand van de 12 hoofdmeridianen wordt nu zichtbaar op het beeldscherm.

Regulier en alternatief

Ieder mens bevindt zich continu in een toestand tussen ziek en gezond. Er zijn al lang verstoringen voordat iemand verschijnselen krijgt. Deze verstoringen zijn in de energiestroom van de meridianen te constateren voordat er symptomen zijn. Het reguliere circuit verwijt de alternatieven vaak de diagnose op niets te baseren. De alternatieven zeggen vaak dat men regulier slechts symptomen bestrijdt. In werkelijkheid doen ze beiden dagelijks ook zelf wat ze elkaar verwijten. Alternatief worden er ook veel symptomen bestreden en regulier is de diagnose ook vaak op een veronderstelling gebaseerd of probeert men een medicament uit om iets aan te tonen of uit te sluiten. Samenwerking en preventie is de toekomst. PROGNOS kan hier goede diensten bewijzen.

Meridianen en hun relaties

De 24 hoofdmeridianen (links en rechts 12), zoals de Chinezen die beschrijven, hebben ieder een relatie met een bepaald orgaan, een gebitselement, een emotie, een systeem in het lijf, een chakra, een energiestroom in het verloop van de meridiaan en een deel van het bewegingsapparaat. Zo correspondeert de levermeridiaan met de lever, de hoektanden, boosheid en frustratie, de eiwitstofwisseling, het kruinchakra (chakra 11), de energiestroom in het verloop van de levermeridiaan, een deel van de knie en de ogen. Een storing van de dunne- of dikkedarm meridiaan kan leiden tot huidklachten, allergieën, slijmvlies- en holteproblemen, longklachten, storing tonsillen, storing bijnieren, lever en pancreas. Een stagnatie van de energiestroom in een meridiaan heeft gevolgen voor alle onderdelen van de gerelateerde gebieden. Welke verschijnselen het sterkst optreden of welke gebieden het meest getroffen worden kan sterk individueel verschillen. Iedere meridiaan kan een volheid (exces) of een leegte hebben (deficiëntie) hebben. Een exces of een deficiëntie heeft specifieke gevolgen voor de desbetreffende meridiaan. Dit kunnen we duidelijk constateren aan de hand van de corresponderende emoties, die optreden. De hoofdemotie van bijvoorbeeld de galmeridiaan is verbittering, een energie volheid veroorzaakt schuldgevoelens, terwijl een energie leegte woede stimuleert. Het positieve kenmerk van de galenergie is nadenkend. Iedere meridiaan correspondeert met één van de 13 chakra’s, zoals die zich in dit aquarius tijdperk representeren. Een geblokkeerde energie van een meridiaan zou kunnen duiden op een storing van het corresponderende chakra.

Oorzaken van verstoringen

Als we weten welke meridianen een storing hebben is de volgende stap opsporen waardoor deze verstoring opgetreden is. Door specifieke signalen toe te voegen, die corresponderen met oorzaken van klachten en vervolgens de reactie van de meridianen op dit signaal vast te stellen, kan men bepalen door welke oorzaak deze verstoring opgetreden is. Vervolgens kan men in de grafiek aflezen welke organen en systemen de meeste storing ondervinden. Veel voorkomende oorzaken van verstoringen zijn virussen, bacteriën, schimmels, parasieten, toxische belasting, psyche, gebit, geopathie/elektrosmog, miasmes, littekens, storingen van hersenkernen en van chakra’s.
Oorzaak en gevolg zijn soms nauw verbonden. Bijvoorbeeld een vitamine/mineralen tekort of een hormoonbalans storing zijn veelal een gevolg, maar kunnen ook primair optreden. Een allergie kan het gevolg zijn van een darmdysbiose, wat het gevolg kan zijn van een parasietbelasting, die weer is onstaan door een verzwakt immuunsysteem t.g.v. een longmeridiaanstoring, die ontstaan is door onverwerkt verdriet. Niet te onderschatten oorzaken van verstoringen zijn (niet verwerkte/ongeïntegreerde) emoties en virussen.
Langdurig bestaande emoties kunnen veranderingen in de hersenkernen geven, die met bepaalde middelen omkeerbaar zijn. Zolang deze veranderingen bestaan heeft dit invloed op ons gedrag en ons gezondheid. Virussen kunnen als einzelsegmenten, dit zijn kleine fragmenten aan het DNA/RNA, hangen en daar continu storen. Juist hier wordt in het reguliere circuit niet veel aan gedaan, terwijl dit essentieel is om een structurele verbetering te krijgen. Ook in het alternatieve circuit worden soms symptomen bestreden en blijft de diepste oorzaak vaak verborgen. Zoals eerder gezegd lopen oorzaak en gevolg in elkaar over en is er geen absoluut onderscheid.

Virussen als oorzaak van verstoringen

Met PROGNOS kunnen we virus activiteit aantonen en bepalen waarmee we die kunnen opheffen. Omdat bij veel klachten virussen een rol spelen en er in het algemeen niets aan gedaan wordt is dit van groot belang. Virussen zijn de onderschatte bedreiging van onze planeet. Veel klachten zijn veroorzaakt door virussen die onze cellen gebruiken om zich te vermenigvuldigen en vervolgens de functie van deze cellen en ons immuuunsysteem verzwakken. Juist bij verzwakte personen grijpen virussen hun kans, die altijd in een bepaald evenwicht in ons lijf aanwezig zijn. Virussen programmeren het DNA en/of RNA in de cel, muteren snel en gaan niet vanzelf uit de celkern. Slechts giften van slangen en spinnen werken in de celkern. Als de celkern geprogrammeerd is kan het immuunsysteem niets meer doen. Erfelijk aangelegd zwakke plekken en ziektes kunnen door virussen geactiveerd worden. Amerikaanse geleerden schatten dat het momenteel wetenschappelijk geregistreerde bestand van ongeveer 2000 virustypen vergroot moet worden naar zeker 5000 virustypen. Een groot deel daarvan bevindt zich vermoedelijk in het tropisch regenwoud in het organisme van warmbloedige gewervelden. De verbreiding van virussen wordt bevorderd door toerisme. Ook de verschuiving van de klimaatzones en daarmee de verplaatsing van potentiële gastheerdieren naar nieuwe gebieden speelt een rol. Dit verklaart waarom de meeste dodelijke virusziekten pas de laatste 35 jaar ontdekt zijn en wetenschappelijk geregistreerd werden. Enige daarvan juist niet in Afrika, maar pas toen ze in de Westerse wereld aankwamen, waar de bewoners geen antilichamen tegen deze nieuwe virussen hebben. Zo stierven in Duitsland in 1999 in 1 week 9 mensen aan het Krim-Kongo-Virus. Het bestrijden van virussen met nosoden en medicatie leidt vaak niet tot het gewenste resultaat. Een zeer effectieve methode om ook niet geïdentificeerde virussen te bestrijden is virusaanpak, waarbij 5 virusfasen worden onderscheiden. Met name de ultrakorte keten virussen, de zgn. einzelsegmenten geven veel chronische klachten. Deze virussen waren tot voor kort niet aan te tonen. Met de nieuwe diagnostische testset voor microbiologische infectie’s (van Dr. Schimmel) zijn met PROGNOS de 5 virusfasen te testen en te verhelpen.
Zo vindt men in de praktijk bijvoorbeeld bij M.E. patiënten vaak een leverstoring door virusactiviteit tegelijkertijd met een hypothalamus storing ten gevolge van emoties en door de combinatie van deze twee een storing van de acclydine huishouding.
De oplossing is dan de virussen te verwijderen, de niet geïntegreerde emoties op te heffen
en vervolgens de lever en hypothalamus functie te herstellen.

DE 5 VIRUSFASEN
Fase 1 Acute virustoestand
Fase 2 Lange ketens infectieus DNA
Fase 3 Korte ketens infectieus DNA
Fase 4 Ultra korte ketens infectieus DNA
Fase 5 DNA enkelvoudige segmenten (virale nucleïnezuren)
Alle fases kunnen in elkaar overgaan.

Meten met PROGNO’s in de praktijk

Op de begin- en eindpunten van de meridianen wordt de energietoestand van de meridianen bepaald
Vier microchips regelen het meetproces. Binnen 18 milliseconden worden per punt 400 metingen verricht. De computer interpreteert en verwerkt deze gegevens, die uiteindelijk in een grafiek op het beeldscherm verschijnen. De meetruis wordt weg gefilterd en de computer berekent de meridiaanwaarde. Het meetbereik gaat van 20 K-Ohm tot 60.000 K-Ohm, waardoor het ook mogelijk is om zwaar zieke patiënten te meten.

De meetduur is afhankelijk van de hoogte van de weerstand. Bij een weerstand van 1000 K-Ohm is de meetduur 18 mseconde. Bij een weerstand van 20.000 K-Ohm is de meetduur 150 mseconde. De stroom belasting op de huid is 455 miljardste Wattseconde. Hierdoor worden de cellen tijdens de metingen niet beïnvloed, wat bij andere systemen wel het geval is. Het systeem heeft een meetafwijking van 0.25% (absolute reproduceerbaarheid vgl. Prof. F. Popp Erfahrungsheilkunde januari 2002).
In tegenstelling tot de meeste andere systemen wordt het acupunctuurpunt niet mechanisch of elektronisch belast. De meetstift is verend gelagerd, waardoor de meetdruk van 20 gram altijd constant is en de meting volledig reproduceerbaar. De meetstroom is met 0,4 microampère zodanig gering, dat de minimale mechanische druk en de zeer geringe stroom een optimale betrouwbaarheid en dus herhaalbaarheid van de meting waarborgen. Er is in de omgeving van het apparaat geen elektrosmog door het gebruik van een 1,5 volt accu. Door deze factoren wordt het meten objectief en reproduceerbaar.

Grafieken en interpreaties

Alle meetwaarden worden door de computer bewerkt en daarna met mathematische algoritmes in grafieken omgezet. De basis van de PROGNOS software zijn 12 miljoen meetreeksen, waarmee de norm voor patiënten, geslachts- en leeftijdspecifiek is gedefinieerd. Op het beeldscherm is dan zeer nauwkeurig te zien welke meridianen aan de normen voldoen en welke te veel of te weinig energie hebben.

Er wordt altijd eerst een hoofdmeting gedaan.
Deze meetreeks van de 12 hoofdmeridianen duurt ongeveer 1 minuut. De hoofdmeting geeft inzicht in de toestand van de patiënt in een gecompenseerde toestand. Dat is de toestand waarin diegene verkeert als hij/zij de praktijk binnenkomt en het lichaam zoveel mogelijk de verstoringen heeft gecompenseerd. Door vervolgens een tweede meting te doen na provocatie door stimulatie van Tm20 (op het hoofd) met een piëzo-elektrische pen of een biokam valt een deel van de compensatie weg, doordat we tijdelijk veel energie toevoegen kunnen we zien, als we de hoofdmeting en de vervolgmeting over elkaar leggen, waar de energiestroom geblokkeerd is en waar in werkelijkheid de grootste blokkeringen zitten.

In de loop van de behandelingen kunnen alle grafieken over elkaar geprojecteerd worden en met behulp van de therapiecontrole van PROGNOS heeft u dan een permanente bewaking van het verloop van de genezing. Dit houdt in dat u met PROGNOS beschikt over een kwaliteitscontrole van de therapie.

Zodra we opgespoord hebben wat er verstoord is gaan we over tot vervolg metingen met diagnose en therapie ampullen, om te bepalen waardoor deze verstoring opgetreden is en waarmee deze verstoring op te heffen is

Een aantal signalen zijn gedigitaliseerd en komen als zodanig uit de computer, waardoor er geen testampullen meer nodig zijn. In de toekomst worden deze modules met diagnose en therapie signalen steeds verder uitgebreid en worden testampullen overbodig.

Diagnose en therapie

Het lichaam van de patiënt is zijn eigen betrouwbare en niet te beïnvloeden meetinstrument. Als men diagnose ampullen, nosoden, homeopatische middelen, orthomoleculaire middelen, tandtechnische materialen, reguliere medicatie of welk ander middel dan ook test, registreert en documenteert PROGNOS de reacties. Door de 24 meridianen te meten met de diagnose ampullen van de 15 hoofdoorzaken volgens E. van Schijndel en de in Duitsland door Dr. M. Doepp ontwikkelde testset is de behandelaar in staat de oorzaak van de ziekte bij de individuele patiënt te diagnosticeren.
Aan de hand van passende therapie middelen, zoals nosoden, homeopathische en orthomoleculaire middelen, en alle andere therapeutische middelen die een individuele therapeut heeft of graag gebruikt, kan de juiste therapie worden bepaald.
Welke therapie er ook toegepast wordt (acupunctuur, homeopathie, reguliere geneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde, NEI, reiki, chiropractie, tai chi, chakratherapie etc.) als u voor en na de behandeling een PROGNOS meting uitvoert, kunt u exact het effect aantonen. Bovendien kunt u zien hoe iedere patiënt reageert op iedere maatregel. Van ieder middel apart kan zichtbaar gemaakt worden hoe iedere meridiaan op dit middel reageert en kunnen ongewenste effecten van te voren gesignaleerd worden.

prognos2

 

prognos3

D.m.v. Vital Frequenties wordt vastgesteld per oorzaak categorie, welke therapiemiddelen het beste resultaat geeft.

Preventie en PROGNOS

In de nabije toekomst is het voor iedereen mogelijk zelf via de computer thuis met een thuismeetset een meting uit te voeren, door in te loggen via internet op het meetsysteem. Met name preventief kan dit van grote waarde zijn om vroegtijdige verstoringen te signaleren. Lang voordat er symptomen aanwezig zijn is de energiestroom in de meridianen al meetbaar verstoord. De meetresultaten kunnen dan overlegd worden aan een geregistreerde praktijk.
Wereldwijd wordt momenteel in 1500 professionele praktijken gewerkt met PROGNOS. Het systeem kan als zelfstandig opererend systeem worden ingezet. Het wordt ook vaak gebruikt om richting te geven aan de diagnose en om vooraf het effect van de therapie te bepalen. Ook bij een behandelconcept bestaande uit meerdere geneeswijzen in een breed georiënteerde praktijk.

Totaal behandelplan

Een totaal behandelplan bestaat uit 4 stappen:

De oorzaken van de fysieke klachten opheffen en de lichaamsfuncties herstellen.
Energiestromingen die verstoord zijn in balans brengen.
Niet geïntegreerde onverwerkte emoties verwerken/integreren.
De patiënt coachen naar de gewenste situatie in het leven.

Daar de meridianen alles omvattend zijn en informatie geven over fysieke en emotionele storingen kan PROGNOS als uitgangspunt dienen voor elke therapie. Door de meetresultaten kunnen we veel beter richting geven aan de therapie en na verloop van tijd het resultaat toetsen. In veel gevallen geldt dat de anamnese de beste diagnose is. Als we een PROGNOS meting combineren met een goede anamnese en eventueel andere in de praktijk toegepaste methodes zal er snel een effectieve totaal therapie ingezet kunnen worden.

Conclusie en de toekomst

PROGNOS is zeer behulpzaam bij het vaststellen van oorzaken van klachten en het bepalen van effectieve therapie. In de toekomst kan de cliënt door thuismeten zelf een sterk preventief effect ondervinden van dit systeem. PROGNOS is het eerste systeem dat regulier en alternatief met elkaar verbindt en een brug slaat tussen de Oosterse energetische logica en de Westerse geneeskunde op basis van meten is weten. Het is de unieke combinatie van Oosterse wijsheid en Westerse technologie. Het meetsysteem is een zeer nuttige aanvulling op de algemeen geaccepteerde therapieën in de wereld en kan als zelfstandig systeem opereren of als aanvulling op een bestaand systeem richting geven aan de therapie. Door het preventieve effect kan het mensen meer eigen verantwoording voor klachten bijbrengen. Door vroegtijdige signalering van verstoringen kunnen tijdig passende preventieve maatregelen genomen worden. Het vooraf meten van het effect van toe te passen middelen kan onnodig slikken voorkomen. Tevens kan dit alles kostenbesparend werken in de gezondheidszorg. Samenwerking en preventie is de toekomst. Dit is in het belang van de mens en PROGNOS is hier van groot nut. Door het meten van meridianen kunnen we oorzaak en gevolg onderscheiden. Dit leidt in de toekomst tot minder symptoombestrijding en het vaker behandelen van oorzaken. Bovendien kan dit leiden tot een afdeling preventieve geneeskunde in ieder ziekenhuis, wat veel problemen en overbodige verrichtingen zou kunnen voorkomen.

Enkele voorbeelden die met Prognos te behandelen zijn:

ADHD
Allergie
Colitis ulcerosa
Constitutioneel eczeem
Crohn
Fibromyalgie
Irritable bowel syndrome (spastisch colon)
Chronisch vermoeidheidsyndroom
Migraine
Multiple sclerose
Psoriasis
Reumatoïde arthritis
Zie ook indicatielijst onder acupunctuur.

Literatuur

Burg, Alphons van der. Handboek voor acupunctuur en energetiek. 1988.
Doepp, Dr.Med Manfred. Aus dem Kosmos für den Menschen. Der freie Artz 5/2001.
Doepp, Dr.Med Manfred.Treffen medizinischer Entscheidungen mit der System-Analyse
PROGNOS. 2000.
Martina, Roy. Wie ben je nu. Chakra balancing. 4/2002
Popp, Prof. F.A. Recent advances in biophoton research and its applications. World
scientific, Signapore, New jersey, London, Hong Kong 4/2001
Schijndel, Eric van. Folder Prognos.
Schimmel, Dr.med.Dr.med.dent. Helmut W. Funktionelle Medizin in Resonance homoöpathie. 1998.
Schimmel, Dr.med.Dr.med.dent. Helmut W. Erfahrungsheilkunde, neue testmethoden zur diagnose und therapie viraler infektionen. EHK 5/1998.
Schrott, Dr.med. Ernst. Medprevent, interpretation der PROGNOS-Messung. 2001